Työpaketti 1: Kuormituskatot rannikon hyvän tilan saavuttamiseksi

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Työpaketissa tuotetaan ehdotus merialuekohtaisiksi kuormituskatoiksi Suomesta lähtöisin oleville typpi- ja fosforipäästöille. Lisäksi työpaketissa eritellään eri kuormitussyötteistä tulevien kuormitusten vaikutus meren tilaan.   Työpaketissa on neljä tavoitetta: Rannikon kokonaiskuormitusmallin (FICOS) päivitys vuoden 2020 tasolle Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren merialueilla Fosfori- ja typpiravinteiden kuormituskattojen laskeminen Suomen rannikolle Eri tavoin kohdistuvan kuormituksen merkitys kuormituskattojen saavuttamisessa Seuranta ja vertailu…

Lue lisää

Työpaketti 2: Ravinnekuormitus Itämereen

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Työpaketissa arvioidaan rannikkoalueelle päätyvä ravinnekuormitus tällä hetkellä. Lisäksi simuloidaan tulevaisuuden ravinnekuormitusta vaihtoehtoisin toimialakohtaisin vähennyksin.   Työpaketissa on neljä tavoitetta, joiden toteuttamisessa käytetään pitkälti vesistöjen ravinnekuormitusmallia (VEMALA). Työpaketissa selvitetään: Suomen nykyinen ravinnekuormitus Itämereen ja eri kuormituslähteiden osuus ravinnekuormituksesta merialueittain. Eri kuormituslähteistä tulevan ravinnekuormituksen muutokset merialueittain Epäorgaanisen ravinnekuorman osuus kokonaiskuormasta ja sen muutokset merialueittain 2000−2020 niiden kuormituslähteiden…

Lue lisää

Työpaketti 3: Toimialojen kuormituksen vähennyspotentiaali

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Työpaketin tavoitteena on arvioida fosfori- ja typpikuormituksen vähennyspotentiaali ja sen saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet maataloudelle, metsätaloudelle, kalankasvatukselle ja muille valikoiduille toimialoille. Työssä hyödynnetään työpaketti 1:ltä saatavaa tietoa kuormituskatoista ja työpaketti 2:lta tulevaa tietoa nykyisestä ravinnekuormasta. Toimialakohtaisia muutospotentiaaleja kartoitettaessa hyödynnetään työpaketin 5 sidosryhmäyhteistyötä. Työpaketti 3 tuottaa tietoa valittujen toimialojen (alkutuotanto: metsätalous, maatalous, kalankasvatus) ravinnekuormituksen vähennyspotentiaalista merialtaittain. Valitut…

Lue lisää

Työpaketti 4: Taakanjako ja ohjauskeinot

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Työpaketin tavoitteena on tuottaa tietopohjainen näkemys toimialojen välisestä taakanjaosta kuormituskattojen saavuttamiseksi. Käytännön tuotoksena on valikoituja toimialoja koskevia ohjauskeinoanalyysiin perustuvia ehdotuksia kannustin- ja sääntelyuudistuksista. Toimialat valitaan kuormituksen vähentämismahdollisuuksien perusteella. Mukaan nostetaan tarpeen mukaan toimialoja, jotka nykytilanteessa voivat kantaa perusteettoman raskasta taakkaa vesiensuojelutoimista. Ohjauskeinoanalyysissä on kolme vaihetta: Kartoitetaan yleiset ja kullekin sektorille erityiset ravinnekuormituksen vähentämiseen vaikuttavat instrumentit…

Lue lisää

Työpaketti 5: Koordinaatio, viestintä ja vuorovaikutus

Työpaketin tavoitteena on hankkeen töiden koordinointi, huolehtien työpakettien välisestä yhteistyöstä, tulosten laadusta ja ajantasaisuudesta sekä yhteissuunnittelusta ohjausryhmän kanssa. Toisena tavoitteena on koordinoida ja fasilitoida vuorovaikutusta sidosryhmien ja tiedon hyödyntäjien kanssa. Sidosryhmäyhteistyö on hankkeessa kaksisuuntaista, ja se tapahtuu mm. haastattelujen ja sidosryhmätilaisuuksien kautta syksyn 2022  ja alkuvuoden 2023 aikana. Kolmantena tavoitteena on tuottaa hankkeen tulokset selkeässä…

Lue lisää